T. 8, S. 4 (2019)

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC SỐ 4 NĂM 2019

Mục lục

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN NĂM 2030 Tóm tắt PDF
Nguyen Van Dung, Nguyen Ngoc Minh, Pham Thi Kim Cương 1-8
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 9-17
HÔN NHÂN CẬN HUYẾT Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
Vu Thi Thanh Minh 18-23
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ PHÂN TẦNG TRONG GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Tran Van Giang 24-27
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Pham Van Truong, Ngo Quang Son 28-34
NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng 35-41
CÁCH BIỂU ĐẠT LỜI BÌNH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TIẾNG TÀY - NÙNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nhung 42-48
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH QUẢNG NINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Bui Thuy Phuong 49-56
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THẢM HỌA THIÊN TAI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC TÂY BẮC TR Tóm tắt PDF
Vu Thi Thu Trang 57-64
NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Huỳnh Trường Huy, Đoàn Thị Tuyết Kha, Nguyễn Thị Tú Trinh 65-70
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Pham Van Phuc, Ngo Quang Son 71-79
TẢO HÔN Ở PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt PDF
Trần Quý Long 80-87
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG TRONG XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Vu Xuan Hung 88-96
NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM BỘ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Phú Văn Hẳn 97-105
LỄ CẤP SẮC CỦA NGƯỜI DAO Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ban Tuan Nang 106-110
TRỐNG ĐIỀN - LOẠI HÌNH PHÁI SINH CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hảo 111-114
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN XÒE THÁI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VĂN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyen Nguyet Thu 115-121
VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MÔNG Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Tóm tắt PDF
Quản Minh Phương 122-130
NGHỀ THỔ CẨM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐẮK NÔNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu, Trần Thị Ngọc Lưu 131-136
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP - THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Ninh 137-141
TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH VỀ KINH TẾ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX Tóm tắt PDF
Chu Thị Diệp, Nguyễn Thị Giang 142-146
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER VÙNG TÂY NAM BỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Dũng 147-152