Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÀNH PHẦN LOÀI KIẾN - KÝ CHỦ TRUNG GIAN CỦA SÁN DÂY RAILLIETINA SPP. KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thi Kin Lan và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Có 5 loài kiến là ký chủ trung gian của sán dây Raillietina spp. ký sinh ở gà thả vườn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên đã được xác định, bao gồm: Pheidologeton diversus, Tetramorium caespitum, Camponotus nicobarensis, Camponotus treubi, Anoplolepis gracilipes. Các loài này đều thuộc họ kiến Formicidae.

Tần suất xuất hiện của các loài kiến trên tại các vùng sinh thái dao động từ 66,67%  đến 100%.  Trong tổng số 144 đàn kiến    có 127 đàn  quan sát được là đã  tha đốt sán dây từ phân gà về tổ, chiếm 88,19%. Hằng ngày  kiến hoạt động tìm kiếm thức ăn nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 7   đến  10  giờ sáng  (78,47%). Tỷ lệ kiến mang ấu trùng cysticerrcoid là 40,83%. Trong  mùa hè - thu, kiến hoạt động và tha đốt sán dây nhiều hơn mùa đông - xuân.

Từ khóa: Kiến, Sán dây, Ấu trùng, Gà thả vườn, , Tỉnh Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF