Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ

Bùi Thị Ba và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

 Chúng tôi phân tích gen kháng sinh của 34 chủng vi khuẩn E. coli O157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung bộ. Tất cả các chủng vi khuẩn đều mang ít nhất 1 gen kháng kháng sinh. Trong đó, tỷ lệ các chủng mang các gen kháng với nhóm Sulfonamide là cao nhất (67,65%), tiếp theo là nhóm β-lactam (64,7%), Aminoglycoside (55,88%), Tetracycline và Phenicol cùng chiếm (38,24%) và Quinolone (32,35%). Đây là những kết quả đầu tiên về gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn E. coli O157:H7 phân lập từ trâu bò khoẻ mạnh tại Việt Nam.

      Từ khóa: E. coli O157:H7,, Gen kháng kháng sinh, Trâu bò, Nam Trung Bộ


Toàn văn: PDF