Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Thị Huyền
Điện thoại: 0905959809
Email: lehuyencun2004@yahoo.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh