Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Hoàng Phi Hải

Tóm tắt


Hiện nay, mục tiêu giáo dục phổ thông của nước ta đang được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Để thực hiện mục tiêu này, hoạt động trải nghiệm (trong môn học và ngoài môn học) giữ vai trò quan trọng. Với đặc thù môn học, môn Giáo dục công dân có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh một cách có hiệu quả. Từ những nhận thức đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu vấn đề thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở