Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nguyễn Thị Thùy Dung

Tóm tắt


Trên cơ sở việc đánh giá thực trạng trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giữa quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường trung học cơ sở