Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Phạm Thị Dạ Thảo

Tóm tắt


Đạo đức có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Đặc biệt trong nhà trường cần phải chú trọng rèn luyện đạo đức cho học sinh để góp phần giáo dục toàn diện các em. Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả nhất định tạo niềm tin cho phụ huynh, góp phần nâng cao uy tín cho nhà trường. Tuy nhiên công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương còn nhiều bất cập trong việc chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố xã hội