Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠO NÊN PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Lê Thị Hiệp

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu các khía cảnh về các nhân tố quyết định xây dựng phẩm chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đã xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho Quân đội, giúp cho quân đội có phương hướng, lập trường chính trị rõ ràng, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội; Xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho quân đội, tạo ra những động lực để quân đội ta chiến đấu và chiến thắng; Đồng thời Đảng đã quán triệt nguyên tắc tổ chức của Đảng vào quân đội với nội dung chủ đạo cốt lõi là nguyên tắc tập trung dân chủ cho phù hợp với tổ chức quân sự, tạo nên sức mạnh, kỷ luật thép cho đội quân vũ trang cách mạng, là chỗ dựa nòng cốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước từ trước đến nay