Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tóm tắt


Đội ngũ viên chức hành chính trong cơ sở giáo dục đại học là lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ này là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Bài viết trình bày nội dung công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính tại cơ sở giáo dục đại học về các mặt: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ, xây dựng môi trường và điều kiện làm việc cho đội ngũ này