Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 Ở VIỆT NAM

Lưu Hoàng Tùng

Tóm tắt


Trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu phát triển của nền kinh tế hiện nay, các trường đại học đang có xu hướng phát triển thành trường đại học thông minh (SmU) theo hướng đổi mới sáng tạo. Mô hình SmU chính là xu thế của một nền giáo dục mới. Bởi vì mô hình này chứa đựng nhiều yếu tố tích cực như sự thích ứng với sự thay đổi của môi trường, chia sẻ nguồn lực, tăng cường sự hợp tác, định hướng đào tạo… Tuy nhiên, việc triển khai mô hình SmU này trong thực tiễn đòi hỏi cần những nghiên cứu sâu sắc hơn để có thể đưa ra những ý kiến phù hợp về mức độ cũng như nội dung áp dụng với từng quốc gia cụ thể, trong đó có Việt Nam. Mô hình SmU được trình bày trong bài viết có thể được xem như một cách tiếp cận tiến hóa cho một trường đại học truyền thống để tiến tới các cấp độ trưởng thành khác nhau của SmU