Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY

Lê Thị Út Thanh

Tóm tắt


Bài viết trình bày về những quy định trong công tác đánh giá kết quả học tập các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Cần Thơ; phân tích, đánh giá thực trạng của việc đánh giá kết quả học tập các học phần này trong thời gian qua từ góc nhìn của sinh viên (hệ đào tạo chính quy). Từ đó đề xuất những giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này