Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH HỢP NỘI DUNG PHÒNG NGỪA THẢM HỌA TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Vũ Đình Bảy

Tóm tắt


Từ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp nội dung phòng ngừa thảm họa trong chương trình môn Giáo dục công dân trung học cơ sở. Bài viết xác định các địa chỉ và nội dung tích hợp, đồng thời phân tích một số yêu cầu sư phạm khi tích hợp nội dung phòng ngừa thảm họa trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở