Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÊU GƯƠNG – NỘI DUNG CỦA LÃNH ĐẠO THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII

Nguyễn Đình Phong

Tóm tắt


Bản chất của hoạt động lãnh đạo là quá trình nêu gương. Nêu gương chính là thực thi lãnh đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt sứ mệnh là người lãnh đạo cần phải thường xuyên học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và tài năng để những giá trị của đạo đức và tài năng của họ không ngừng lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy mọi hành động của nhân dân