Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Nguyễn Huy Vị

Tóm tắt


Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách mạnh mẽ đã tác động đến giáo dục Việt Nam; những thay đổi về công nghệ dạy học, xu hướng giáo dục mới cần được phân tích dựa trên cách tiếp cận vai trò nhà trường như một hệ sinh thái học tập thông qua việc áp dụng những công nghệ đặc trưng của công nghiệp 4.0 để từ đó đề xuất một số định hướng phát triển cho giáo dục trong tương lai