T. 46, S. 3 (2008)

Mục lục

Articles

Cấu trúc hệ thống Softswich Tóm tắt PDF
Hoàng Minh 1-10
Tuyển chọn và nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp Tyrosinase tưg chủng nấm mốc Aspergillus Oryzae TP1 Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Thu Hằng 23-29
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại đường lên phẩm chất tinh dịch chó trong quá trình đông lạnh Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Thu 31-38
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Arsen và đồng trong đất đến sự tích luỹ của chúng lên cây rau má (Centella Asiatica) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Phượng 39-46
Các giai đoạn ăn mòn của thép cacbon tháp, kẽm nhúng nóng trong môi trường đất Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Cường, Lê đức Bào 59-64
ứng dụng mô hình toán lập các phương án sản xuất tối ưu gắn với định mức chi phí xử lý môi trường làng nghề Bắc Ninh PDF
Nguyễn Xuân Nguyên 71-79
Chế tạo keo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng polyvinyl pyrolidon/chitosan làm chất ổn định Tóm tắt PDF
Đặng Văn Phú 81-86
Chế tạo chấm lượng từ CdSe bằng phương pháp hoá sạch Tóm tắt PDF
Ung Thị Diệu Thuý, Nguyễn Quang Liêm 87-92
Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc khoáng sét hữu cơ đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy khoáng sét nanocmoposit Tóm tắt PDF
Tô Thị Xuân Hằng 93-99
Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ kích thước nano bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao Tóm tắt PDF
Đỗ Hùng Mạnh 113-122


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP