T. 46, S. 2 (2008)

Mục lục

Articles

Điều chế trực tiếp biên độ bất đối xứng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Trung 33-37
Chuyển mạch quang lựa chọn bước sóng sử dụng bộ vi cộng hưởng ring và thiết bị giao thoa đa mode 3x3 mmi PDF
Lê Trung Thành 39-48
ứng dụng viễn thám siêu cao tần thụ động nghiên cứu sinh khối thảm thực vật cây lương thực tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Doãn Minh Chung 59-65
Bước đầu khảo sát sự nhiễm Listeria Monocytogenes trong một số thực phẩm trên thị trường Hà Nội bằng kỹ thuật Polymerase chain reaction (PCR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thực, Trần Mạnh Hùng 67-74
Nghiên cứu tải lượng chất rắn lơ lửng với tải lượng của một số nguyên tố (P, N và C) trong nước Hệ thống sông Hồng Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Quỳnh 75-80
Điều khiển lên men để tăng cường sinh tổng hợp Nisin ở vi khuẩn lactococcus lactis Tóm tắt PDF
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Thành, Lê Thanh Bình 81-87
ứng dụng kỹ thuật PCR lòng xác định ký sinh trùng gây bệnh sốt rét ở người Tóm tắt PDF
Khuất Hữu Thanh 97-100
Loại bỏ Arsenate ion trong nước bằng hydrrotalcite Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Thơ 107-113
Sự tác động của các thông số thiết kế đến tổn hao đồng và sắt trong động cơ không đồng bộ ba pha Roto lòng sóc Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh 115-123
ảnh hưởng của sự hấp phụ SnO2 đến tính chất của màng nano tinh thể TiO2 chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân Tóm tắt PDF
Trần Kim Cương 125-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP