T. 46, S. 1 (2008)

Mục lục

Articles

Một số vấn đề của khoa học và công nghệ xúc tác đầu thế kỷ 21 Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Thoảng 5-23
Tổng quan về các phương pháp mô tả hệ động học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Huệ 25-51
Giao thức CPM và một đề xuất ứng dụng trong viễn thông Tóm tắt PDF
Lưu Hữu Lập, Nguyễn Khắc Lịch 59-67
Động học của quá trình hoạt hoá Chitinase trong phản ứng thuỷ phần Chitin thành glucosamine Tóm tắt PDF
Trần Đình Toại, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Bích Thuỷ 79-85
Tính toán phân bổ điện trường của đường dây 500 kV bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thắng, Trần Kỳ Phúc 113-120
ổn định từ biến của mizet và bài toán mở rộng Tóm tắt PDF
Tô Văn Tân, Phạm Quốc Doanh 129-134


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP