Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 46, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ổn định từ biến của mizet và bài toán mở rộng

Tô Văn Tân, Phạm Quốc Doanh

Tóm tắt


Creep buckling criterion by Hoff is used to study creep collapse of Mises truss and thegeneralized cases with material following the creep theory by Rabotnov. The formular of criticaltime and critical deflection of Mises truss and also in generalized cases are etablished.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP