Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 46, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan về các phương pháp mô tả hệ động học

Nguyễn Thị Hồng Huệ

Tóm tắt


No abstract available

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP