Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BAZAN, ĐÁ ONG

Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Trung Minh, Doãn Thị Kim Thường

Tóm tắt


Với mục đích chế tạo hạt vật liệu từ bazan, đá ong và chất phụ gia để hấp phụ kim loại nặng và asen trong nước. Thành phần khoáng vật có mặt trong hạt vật liệu được phân tích bằng phương pháp XRD, cấu trúc của các khoáng vật được nghiên cứu bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), sự phân bố của các nguyên tử có trong vật liệu được xác định bằng phương pháp EDS- FeSEM. Kết quả cho thấy trong hạt vật liệu có các nguyên tử Fe, Al là những tâm hấp phụ các kim loại và As. Các điều kiện tối ưu để

hấp phụ As(III), As(V): pH = 6,0 đối với As(III) và pH = 5,0 đối với As(V), thời gian hấp phụ là 28 giờ đối với As(III) và 24 giờ đối với As(V), tỉ lệ giữa khối lượng vật liệu trên thể tích nước cần xử lí là 40 g/l, riêng đối với vật liệu BVNQ cho hấp phụ As(V) là 20/l, dung lượng hấp phụ cực đại của 3 vật liệu đối với As(III) trong khoảng 1200 ÷ 1330 g/kg, dung lượng hấp phụ của As(V) của BVNQ là 4090 g/kg, của OBYQ là 2270 g/kg và BOS là 1750 g/kg. Khả năng hấp phụ của As(V) cao hơn As(III) và vật liệu BVNQ có khả năng hấp phụ As tốt nhất. Kết quả

nghiên cứu khả năng hấp phụ asen đối 3 vật liệu phù hợp với kết quả đo diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ xốp và ảnh chụp TEM, SEM. Với các đặc tính hóa lí về khả năng hấp phụ As của 3 vật liệu trên, có thể triển khai để xử lí nước thải ô nhiễm trong thực tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP