Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN I. ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA NGUYÊN LIỆU TRẤU VIỆT NAM

Nguyễn Tiến Tài, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hoài Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan

Tóm tắt


Các đặc tính cơ bản của trấu thu được từ tỉnh Vĩnh Phúc đã được xác định bằng các phương pháp phân tích TGA, DSC và DTA. Quá trình nhiệt phân các thành phần cellulose, hemicelluloses và lignin trong trấu đã được xác định. Đã xác định năng lượng hoạt hóa quá trình nhiệt phân theo các mô hình động học bất đẳng nhiệt Ozawa và Kissinger dựa trên các dữ liệu DTA và TGA. Các kết quả nhận được rất hữu ích cho công nghệ nhiệt phân trấu, thu nhiên liệu sinh học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP