Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA

Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành

Tóm tắt


Đã nghiên cứu phản ứng tổng hợp và trùng hợp khơi mào bằng tia tử ngoại của dầu vỏ hạt điều acrylat hóa (DVHĐA). Đã xác định được rằng phản ứng acrylat hóa dầu vỏ hạt điều (DVHĐ) bằng glyxydyl metacrylat (GMA) xảy ra nhanh chóng trong điều kiện đương lượng mol của DVHĐ và GMA, có mặt benzyltrietyl amoni clorit với hàm lượng 0,8 % tổng khối lượng của DVHĐ và GMA, nhiệt độ phản ứng 100 oC. Các nhóm epoxy trong hệ phản ứng hầu như chuyển hóa hoàn toàn sau 150 phút phản ứng trong điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, cần phải dừng phản ứng trước thời gian nêu trên để tránh tạo gel trong khối phản ứng.

Nhờ tác dụng hóa dẻo của mạch hydrocacbon trong DVHĐ, các nhóm acrylat trong DVHĐA có thể trùng hợp nhanh chóng, đạt đến mức chuyển hóa 100 % khi trong hệ có một lượng nhỏ chất khơi mào quang I.184 và được chiếu tia tử ngoại.

Phản ứng đồng trùng hợp của các nhóm acrylat và các liên kết đôi của DVHĐ cũng xảy ra trong quá trình trùng hợp quang của hệ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP