Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU

Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh

Tóm tắt


Sau một thời gian lên men rượu, nấm men S. cerevisiae cố định trên chất mang Ca-Alginate sẽ bị suy giảm dần đặc tính công nghệ. Để phục hồi về khối lượng nấm men cũng như chất lượng của chúng, trong công trình này nhóm tác giả đã đưa ra giải pháp công nghệ như sau :

- Tiến hành rửa hạt sau 40 ngày lên men liên tục.

- Dung dịch rửa giá thể là NaHCO3 0,5 %.

- Nuôi lắc 200 vòng/phút ở 30 oC thời gian là 24 giờ.

- Bổ sung urê nồng độ 0,05 % ; KH2PO4 0,05 %.

- Nấm men sau khi hoạt hóa có thể lên men tạo độ cồn 10,7 %.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP