Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LƯỢNG BÓN ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO NGÔ LAI TRUNG NGÀY CP 333 TRÊN ĐẤT BẠC MÀU TỈNH BẮC GIANG

Đinh Văn Phóng, Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ

Tóm tắt


Kết quả thí nghiệm đối với giống ngô lai trung ngày CP 333 trên đất bạc màu nghèo chất hữu cơ, nghèo chất dinh dưỡng Bắc Giang cho thấy: Trên cơ sở mật độ 7 vạn cây/ha, khoảng cách hàng 50 cm lượng bón đạt hiệu quả kinh tế cao nhất là 10 tấn phân chuồng + 176 kg N + 117 kg P2O5 + 130 kg K2O/ha. Với mức bón này ngô sinh trưởng phát triển tốt, năng suất ngô xuân có thể đạt 8260 kg/ha và năng suất ngô đông có thể đạt 6493 - 7390 (bình quân: 6941 kg/ha). Lợi nhuận thuần trên mỗi ha có thể đạt 28517000 đồng đối với ngô xuân và 15971000 -

24293000 đồng đối với ngô đông.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP