Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 51, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP (S)-METHYL 2-(TERTBUTYLDIMETHYLSILYLOXY)- 5-HYDROXYPENTANOATE

Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thùy Linh, Lê Nguyễn Thành, Vo Thanh Giang, Châu Thanh Giang

Tóm tắt


(S)-Methyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(tosyloxy)pentanoate là một hợp chất trung gian quan trọng trong quá trình tổng hợp tác nhân chống sốt rét Febrifugine và các dẫn xuất của nó. Từ hợp chất thương mại axit L-glutamic, chúng tôi đã tổng hợp (S)-Methyl 2-((tertbutyldimethylsilyl) oxy)-5-(tosyloxy)pentanoate qua 7 bước với hiệu suất tổng là 19 %. Cấu trúc

hoá học của hợp chất này được xác định bằng các dữ liệu phổ NMR và MS


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP