Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH

Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hồng Hương, Bùi Sỹ Bách

Tóm tắt


Hiện nay, mô hình trồng cây cam Cao Phong là mô hình hệ kinh tế sinh thái điển hình cho khu vực đồi, núi thấp ở tỉnh Hòa Bình, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở nông thôn nên mô hình này được đánh giá là khá thành công và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Dựa trên kết quả đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan cho cây cam Cao Phong và phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của một mô hình ví dụ là cơ sở để đề xuất định hướng phát triển cây cam Cao Phong cho toàn tỉnh Hòa Bình

Toàn văn: PDF