Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM

Vũ Văn Lân, Lượng Hữu Phú, Phạm Thị Hương Quý

Tóm tắt


Quảng Nam là một tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, hàng năm chịu tác động thường xuyên của các thiên tai như bão, nước dâng và là nguyên nhân của việc gia tăng hiện trạng xói lở bờ biển tại khu vực Cửa Đại - Quảng Nam. Để phục vụ cho việc đánh giá ảnh hưởng của nước dâng và sóng trong bão đến quá trình xói lở bờ biển. Mô hình MIKE 21FM được sử dụng để mô phỏng tác động của trận bão Nari từ 09/10/2013 đến 15/10/2013 và các kịch bản bão khác nhau đến các chế độ thủy động lực tại khu vực bờ biển Quảng Nam. Kết quả mô phỏng cho thấy trường mực nước dâng do bão lớn nhất đạt giá trị 3.1 m tại khu vực vịnh Dung Quất, Cửa Đại và chiều cao sóng trong bão lớn nhất xảy ra tại khu vực bờ đông của đảo Cù Lao Chàm và Cảng Dung Quất với giá trị 2.5 m.

Toàn văn: PDF