Chi tiết về Tác giả

Bá, Lê Huy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 18, S. 1 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM HOẠT TÍNH BẰNG KEO TỤ - TẠO BÔNG VỚI SẮT SUNPHAT/ZEOLITE
    Tóm tắt  PDF