Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 14, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC ISOPRENOID VÀ COUMARIN TỪ CÂY KHỔ SÂM MỀM (Brucea mollis Wall. ex Kurz)

Mai Hùng Thanh Tùng

Tóm tắt


Hai isoprenoid, blumenol A (1), vomifoliol 9-O-β-D-glucopyranoside (2) và một coumarin là cleomiscosin A (3) được tách ra từ các dịch chiết hữu cơ của lá, thân và rễ loài Brucea mollis. Câu trúc của các hợp chât này được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D, 2D NMR và phổ khối lượng MS.

Từ khóa: Brucea mollis, isoprenoids, coumarin, blumenol A, cleomiscosin A


Toàn văn: PDF