Ban biên tập

BTV chính

Nguyễn Thị Tỉnh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh