Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp thúc đẩy nghiên cứu sinh đóng góp cho xã hội

Hà Thị Thu Phương

Tóm tắt


Đổi mới cơ bản và toàn diện việc đào tạo tiến sĩ, tạo sự đột phá và chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo, gắn kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh với thực tiễn là vấn đề được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là vấn đề khó, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực và thực hiện các giải pháp phù hợp.
Kinh nghiệm của một số nước đã chỉ ra là gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo là giải pháp căn cơ nhất giúp cải thiện chất lượng, mang lại thành công trong việc thúc đẩy nghiên cứu sinh đóng góp cho xã hội.

Toàn văn: PDF