Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hành động tinh chinh các hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh

Nguyễn Trọng Đàn

Tóm tắt


Trong hai thập kỷ qua, nghiên cứu hành động (NCHĐ) trong giảng dạyngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, đang tỏ ra là công cụ hữu hiệu cho giảngviên ở các bậc học và ngày càng có nhiều giảng viên ứng dụng phương pháp này. Bàiiết trình bày những vấn đề cơ bản về lý thuyết và các bước cụ thể thực hiện NCHĐ giúp giảng viên, đặc biệt là giảng viên tiếng Anh, thực hành NCHĐ, điều chỉnh và tinh chỉnh các hoạt động giảng dạy để nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy và học tiếng Anh, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của xã hội.

Toàn văn: PDF