Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan về khu vực kinh tế chưa được quan sát: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng của Việt Nam

Nguyễn Bích Lâm

Tóm tắt


Bài viết giải thích thế nào là khu vực kinh tế chưa được quan sát, cũng như 5 thành tố của nó; giới thiệu ngắn gọn về tình hình kinh tế chưa được quan sát trên thế giới, kinh nghiệm đo lường và đối xử với khu vực kinh tế này của một số nước.Tác giả xác định rõ nội hàm của khu vực kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam; xem xét tầm quan trọng phải quan sát, những khó khăn, phức tạp trong việc thống kê, đo lường khu vực kinh  tế này và những đề xuất cách giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

Toàn văn: PDF