Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Luật giáo dục đại học 2018. Những nội dung mới cần chú ý

Đặng Ngọc Tú

Tóm tắt


Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội khóa XII thông qua lần đầu tiên2012. Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015(sau đây gọi là Luật GDĐH2012/2013, 2014/2015). Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đãthông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đâygọi là Luật GDĐH 2018). Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2018/LCTN công bố và Luật GDĐH 2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Bài viết giới thiệu một số nội dung mới cần chú ý của Luật này

Toàn văn: PDF