Journal of Economic Development, S. 196 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

A SURVEY OF PLASTIC BAG & WASTE DISPOSAL BY HOUSEHOLDS IN CẦN THƠ CITY

HUỲNH TRƯỜNG HUY, VÕ HỒNG PHƯỢNG

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=228399e5-3899-4bf1-990b-4ed8159248f4University of Economics HCMC

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ISSN: 1859-1116