Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(04) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỔN PHẬN DỰA TRÊN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

Đỗ Văn Hiếu

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Cảm nhận về bổn phận dựa trên vai trò (ROE) và ảnh hưởng nó đến Kết quả thực hiện công việc (INP). Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát thực nghiệm 293 người lao động trong các loại hình tổ chức khác nhau tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Ứng dụng mô hình cấu trúc (SEM), nghiên cứu đã chỉ ra 3 nhân tố có ảnh hưởng đến Cảm nhận về bổn phận dựa trên vai trò (ROE) là: Mức độ không rõ ràng của công việc được phân công (ROA); Mức độ mâu thuẫn của công việc được phân công (ROC); Cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức (POS). Đồng thời, nhân tố Cảm nhận về bổn phận dựa trên vai trò (ROE) có tương quan dương đến Kết quả thực hiện công việc (INP). Từ đó, một số hàm ý về chính sách được đề xuất nhằm cải thiện Cảm nhận về bổn phận dựa trên vai trò của người lao động.

Từ khóa: Cảm nhận về bổn phận dựa trên vai trò (ROE); Mức độ không rõ ràng của công việc được phân công (ROA); Mức độ mâu thuẫn của công việc được phân công (ROC); Cảm nhận sự hỗ trợ từ tổ chức (POS); Kết quả thực hiện công việc (INP); mô hình cấu trúc (SEM)


Toàn văn: PDF