Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 7(04) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lê Văn Phúc, Phạm Thái Anh Thư, Đỗ Đức Quang, Võ Ngọc Trường Sơn

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, dẫn đến lòng trung thành của công chức tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu được từ 194 công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: (i) Sự tham gia và trao quyền; (ii) Điều kiện làm việc; (iii) Khen thưởng và công nhận; (iv) Làm việc nhóm và (v) Đào tạo và phát triển. Bên cạnh đó, sự hài lòng cũng có tác động tích cực đến lòng trung thành của công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số nhóm giải pháp đã được để xuất nhằm nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Công chức, lòng trung thành, sự hài lòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.


Toàn văn: PDF