Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG QUAN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN

Đặng Ngọc Hùng, Phạm Thị Hồng Diệp, Đặng Thị Hậu

Tóm tắt


Bài báo đã tổng quan các nghiên cứu về chất lượng lợi nhuận (EQ) trên thế
giới cũng như ở Việt Nam. Chất lượng lợi nhuận là một khái niệm trừu tượng, đa
chiều và không thể đo lường một cách trực tiếp, mà được xem xét theo nhiều
khía cạnh. Để đo lường EQ, các nghiên cứu thường đo lường theo cách khía cạnh
chất lượng dồn tích/Quản trị lợi nhuận; tính bền vững/ổn định của lợi nhuận; khả
năng dự báo của lợi nhuận; giá trị thích hợp và tính thận trọng. Tại Việt Nam đã
có một số nghiên cứu về EQ, nhưng mới chỉ nghiên cứu theo khía cạnh chất lượng
dồn tích/Quản trị lợi nhuận, chưa có một nghiên cứu nào khái quát đầy đủ, và
cách thức đo lường EQ một cách đa chiều và toàn diện. Nghiên cứu này sẽ là cơ sở
để định hướng các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam về EQ một cách đa chiều
và toàn diện trong tương lai.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009