Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHIA SẺ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Trần Thị Hằng

Tóm tắt


Kinh tế chia sẻ là một thuật ngữ được bàn luận nhiều trên các diễn
đàn thương mại điện tử ở Việt Nam gần đây. Đây là mô hình kinh doanh mới có
khả năng mang lại siêu lợi nhuận cùng với lợi ích chung cho xã hội trong nền
kinh tế số. Tuy nhiên, việc vận dụng hiệu quả mô hình kinh tế này không thực sự
dễ dàng, thậm chí còn gây ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các doanh
nghiệp kinh doanh truyền thống và các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình
kinh tế chia sẻ. Vì vậy, bài báo này trao đổi một số vấn đề về kinh tế chia sẻ như
cơ sở lý luận và thực trạng phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam hiện nay thông
qua phương pháp thu thập, xử lý và phân tích thông tin, từ đó đưa ra một số
khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp 4.0.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009