Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỚC VÀ SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tóm tắt


Nghiên cứu này tiến hành kiểm định tác động của thương mại quốc tế đến
tăng trưởng kinh tế trong trường hợp trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu chuỗi thời gian theo tần suất quý của tăng trưởng
kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn từ quý I năm 2002
đến quý I năm 2018. Mô hình được sử dụng trong nghiên cứu là mô hình tự hồi
quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy thương mại quốc tế tác động có ý
nghĩa thống kê đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp trước và sau khi Việt
Nam gia nhập WTO. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn phản ánh vai trò của WTO
đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, là minh chứng cho thấy Việt Nam đã hội
nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu sau khi gia nhập WTO.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009