Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH LAI CHÂU

Nguyễn Ngọc Hải

Tóm tắt


Nghiên cứu này xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà
nước cấp tỉnh đối với phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án
đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu dựa theo khung phân tích của Balassi
và Tukel. Phương pháp tiếp cận hỗn hợp thông qua phương pháp phỏng vấn
chuyên gia và phương pháp phỏng vấn có cấu trúc qua bảng câu hỏi. Trên cơ sở
mô hình nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra 6 yếu tố có ảnh hưởng, đồng thời đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn ngân sách
nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Lai Châu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009