Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE CHO NGHỊCH LƯU CASCADE 3 PHA 5 BẬC

Quách Thanh Hải, Lê Thị Lý, Trương Việt Anh

Tóm tắt


Trong bài báo này, một giải thuật mới áp dụng kỹ thuật điều chế PWM cho
nghịch lưu cascade 3 pha 5 bậc được áp dụng để triệt tiêu điện áp comon mode.
Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở lựa chọn các vector đóng cắt không
sinh ra điện áp common mode để biểu diễn vector điện áp mong muốn. Các phân
tích được thực hiện nhằm lựa chọn các vector đóng cắt các khóa công suất phù
hợp. Các mô phỏng và thực nghiệm nhằm làm rõ các kết quả phân tích và góp
phần xác thực những phân tích lý thuyết.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009