Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị Xuân VJOL

  • S. 3 (2005) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Công tác tổ chức tập huấn và giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP