Chi tiết về Tác giả

Bàng, Nguyễn Lân Trung tâm Thông tin KH&CN QG

  • S. 4 (2005) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Triển khai mô hình cung cấp thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi tại các huyện
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP