Tạp chí Thông tin và Tư liệu, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của công nghệ Web đến hoạt động thông tin-thư viện trường đại học

Hoàng Thị Thu Hương

Tóm tắt


Xem xét quá trình phát triển công nghệ web và phân tích tác động của nó đến hoạt động thông tin-thư viện trường đại học. Giới thiệu sơ bộ các ứng dụng của Web 1.0. Mô tả một số ứng dụng chủ yếu của Web 2.0 như nhắn tin nhanh, đọc nguồn cấp dữ liệu (RSS), phát thanh, đánh dấu xã hội, nhật ký trực tuyến, công trình mở (Wiki), lọc dữ liệu, chia sẻ hình ảnh và video, mạng xã hội. Mô tả chi tiết Web 3.0, các ngôn ngữ RDF và RDFS, ngôn ngữ bản thể học và  bộ phận cấu thành của nó. Đánh giá vai trò của Web 3.0 trong xây dựng nguồn tài nguyên học liệu trực tuyến. Trình bày kinh nghiệm áp dụng công nghệ web vào hoạt động  thực tiễn của Thư viện Đại học RMIT Việt Nam, đặc biệt trong việc tạo ra các dịch vụ sau: tổ chức các đề mục chủ đề theo ngành học trên website và sử dụng RSS, tư vấn thông tin trực tuyến qua ứng dụng Yahoo Messenger và Email, tạo các blog/website thư viện, tạo diễn đàn trao đổi nghiệp vụ cho các thủ thư, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng podcast để tạo ra các video hướng dẫn về Thư viện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP