Ban biên tập

Tổng biên tập

Đỗ Văn Trụ, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Việt Nam

Phó Tổng biên tập

Trần Đăng Khoa