Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay

Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ, Nguyễn Thị Diễm My, Đặng Hoàng An

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo đề cập thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường (TVHĐ) phân tích trên bình diện số lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng người làm công tác TVHĐ/trường  tăng không đồng đều trong 5 năm gần đây và số lượng còn hạn chế; phần lớn các trường phổ thông hiện nay đã có phòng dành cho công tác TVHĐ nhưng chủ yếu là phòng không chuyên, sử dụng các phòng chức năng khác để thay thế; số lượng người làm công tác TVHĐ/trường phân bố không đồng đều theo bậc học và điểm đáng lưu ý ở bậc mầm non và tiểu học số lượng đạt dưới mức tỷ lệ 1; và số lượng người làm công tác TVHĐ chủ yếu là kiêm nhiệm.

Từ khóa: Đội ngũ, tham vấn học đường, đội ngũ làm công tác tham vấn học đường.

Toàn văn: PDF