Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước Triều Nguyễn)

Trần Văn Án

Tóm tắt


Tóm tắt: Sự thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam có từ lâu đời và là nét đẹp trong văn hóa tâm linh. Các vua chúa ở Việt Nam thời xưa thường truy nguyên dòng họ, truy phong tước hiệu ông bà tổ tiên đã qua đời, xây dựng lăng tẩm, miếu điện để thờ cúng nơi quê hương phát tích. Ngoài ra, còn xây dựng các miếu điện thờ cúng tổ tiên ở kinh đô để cúng tế trong những ngày kỵ và lễ tiết mang phong cách người Việt Nam.

Từ khóa: Thờ cúng tổ tiên, vua chúa Việt Nam, trước triều Nguyễn.


Toàn văn: PDF