Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong Tiếng Việt và Tiếng Nga

Nguyễn Tư Sơn

Tóm tắt


Tóm tắt: Hành vi ngôn ngữ thuộc kiểu hành vi được sử dụng trong hội thoại. Khác với các loại hành vi khác, loại hành vi này được thực hiện bởi người nói, phụ thuộc nhiều vào người nghe và bối cảnh giao tiếp, liên quan đến cách ứng xử. Việc rèn luyện kỹ năng nghe - nói là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong dạy - học ngoại ngữ, do đó việc đi sâu nghiên cứu hành vi ngôn ngữ, đặc biệt từ góc độ đối chiếu là rất quan trọng. Bài báo này khảo sát đặc điểm của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga, chỉ ra cách thức nói năng liên quan nội dung từ chối trong bối cảnh giao tiếp cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp và nội dung dạy môn thực hành tiếng cho người học tiếng Việt và tiếng Nga như một ngoại ngữ.

Từ khóa: Hội thoại, hành vi ngôn ngữ, hành vi từ chối trực tiếp, cấu trúc hành vi.


Toàn văn: PDF