Chi tiết về Tác giả

Bảo Vi, Trần

  • S. 656 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF